Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

ataliaboo
0337 4a3f
Reposted fromteijakool teijakool viaPaseroVirus PaseroVirus
ataliaboo
Reposted fromapatia apatia viatfu tfu
ataliaboo
6941 a67e 500
Reposted fromsosna sosna viadrugs drugs

November 30 2017

ataliaboo
0658 aa3c 500
Znalezione...
Reposted fromlilikoi lilikoi viasmutnazupa smutnazupa
ataliaboo
6982 f05d 500

Moc z Zupy - Agnieszka Osiecka
Reposted fromEmisja Emisja viafutureiscoming futureiscoming
ataliaboo
4061 7f69
Reposted fromgosand gosand viacukierek cukierek
ataliaboo
3861 5a5e 500

Reposted fromyourtitle yourtitle viafutureiscoming futureiscoming
ataliaboo
Wystarczy jedna osoba i jeden moment, by zmienić nasze życie na zawsze. Pozwoli Ci spojrzeć z dystansu, zmieni Twoje myślenie. Zmusi do ponownego przemyślenia wszystkiego, co wiedzieliśmy, zmusi do zadania sobie najtrudniejszych pytań. Czy wiesz, kim jesteś? Czy rozumiesz, co Ci się przydarzyło? Czy chcesz żyć w ten sposób?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming
ataliaboo
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viafutureiscoming futureiscoming
ataliaboo
Wstydzę się
Na plaży gdy ktoś na mnie patrzy
I w autobusie
Buzuje we mnie wstydu zaczyn
Nie wiem gdzie
Się bardziej schować więc wychodzę

Wstydzę się
Napełnia mi czerwienią lica
Jąkam też
Choć bardzo chciałabym wykrzyczeć
Cała drżę
A oczy mi się szklą od życia
— domowe melodie - wstydzę się
ataliaboo
Reposted fromhalucynowa halucynowa viaoski oski

November 29 2017

ataliaboo
9304 d1ae
heh
Reposted fromvolldost volldost
ataliaboo
5750 52af
Reposted fromadzix69 adzix69 viaapatyczna apatyczna
ataliaboo
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaapatyczna apatyczna
ataliaboo
8600 3cb9 500
Reposted fromdafil dafil viaeternaljourney eternaljourney
ataliaboo

powerburial:

this is arcane knowledge that the human mind cant comprehend

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viastonerr stonerr
ataliaboo
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viaregcord regcord
ataliaboo
7152 b350 500
Reposted fromtfu tfu viaregcord regcord

November 26 2017

0453 0148 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl