Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2018

ataliaboo
7792 6b17 500
Reposted frompiehus piehus vialaj laj

April 27 2018

ataliaboo

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viaeternaljourney eternaljourney

March 20 2018

ataliaboo

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viashithappenss shithappenss
ataliaboo
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viayourheartbeat yourheartbeat
ataliaboo
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viajudysza judysza
ataliaboo
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
ataliaboo
1501 9097
ataliaboo
4521 8ca1 500
Reposted frommaliwa maliwa viaou ou
ataliaboo
4689 3451 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viairmelin irmelin
ataliaboo
ataliaboo
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapolciak polciak
ataliaboo
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 14 2018

ataliaboo
4147 1a6a 500
Reposted fromtfu tfu vialucidumintervallum lucidumintervallum
ataliaboo
ataliaboo
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianikotyna nikotyna
ataliaboo
Im więcej mnie boli, tym częściej się śmieję. Dlatego znajomi myślą, że jestem szczęśliwa.
— Barbara Rosiek
ataliaboo
0632 785a
ataliaboo
Reposted frombiru biru vianikotyna nikotyna
ataliaboo
3877 67f2
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl