Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

ataliaboo
Dobrzy ludzie zawsze siebie nisko cenią.
— Nathaniel Hawthorne, "Szkarłatna litera"
Reposted fromskrzacik skrzacik viaBloodEve BloodEve
ataliaboo
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaBloodEve BloodEve

February 10 2018

February 01 2018

ataliaboo
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

January 25 2018

ataliaboo
ataliaboo
2284 abc4 500
Reposted fromzie zie viakapitandziwny kapitandziwny
ataliaboo
3461 07d8 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viadestroyed destroyed
ataliaboo
Reposted frombluuu bluuu
ataliaboo
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viamarlylee marlylee
ataliaboo
6026 799e 500
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft

January 23 2018

ataliaboo
6364 25b1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viamayamar mayamar
ataliaboo
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viamayamar mayamar
ataliaboo
8915 43c9
Reposted fromtojad tojad viamizeria mizeria
ataliaboo
4215 3ce0 500
Choose your destiny
Reposted fromkopytq kopytq viableh bleh
ataliaboo
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamayamar mayamar
ataliaboo
5987 760d
Reposted fromfungi fungi vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
ataliaboo
8588 ffdd 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vianostalgiaaniola nostalgiaaniola

January 21 2018

ataliaboo
7319 8b8f
Reposted fromMrSatan MrSatan viaHoHo HoHo
ataliaboo
8796 5710 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaHoHo HoHo
ataliaboo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl